Blog Image

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Varför vara medlem i SFF?

NYHETER Posted on Fri, April 28, 2017 09:18:56

Varför vara medlem i SFF?
Ni har investerat en
ansenlig summa pengar i er bostad.
Då känns det väl också viktigt att det går att påverka den miljö ni valt att
bosätta er i?

Som medlem
är ni med och bidrar till att vi blir en stark förening som kan driva de frågor
vi tycker är angelägna. Bli medlem nu!

Medlemsavgiften är 200kr/år per hushåll och betalas in Bankgiro: 606-2095
Uppge din gatuadress som referens
vid betalning och ange även om möjligt en e-postadress.SFF bjuder in till årsmöte.

NYHETER Posted on Fri, April 28, 2017 09:17:35

ÅRSMÖTE SFF

Vi
bjuder härmed in till vårt årsmöte den 18/5 klockan 19:00
Bygdegården, Wilhelm Boys väg 21

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Stäketfläcken
13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Avslutning