Blog Image

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

SFF bjuder in till årsmöte.

NYHETER Posted on Fri, April 28, 2017 09:17:35

ÅRSMÖTE SFF

Vi
bjuder härmed in till vårt årsmöte den 18/5 klockan 19:00
Bygdegården, Wilhelm Boys väg 21

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Stäketfläcken
13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. AvslutningPolisen informerar. 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder 2016-07-01 – 2017-03-13

ÖVRIGT Posted on Wed, March 15, 2017 12:33:53

Albin Näverberg jobbar som brottsförebyggare inom polisen i Järfälla.

Han
har tittat på stöldbrott 2016-07-01 – 2017-03-13 och jämfört med samma tid
föregående år i Järfälla

Det har inträffat 233 inbrott
och försök till inbrott i bostäder jämfört med samma mätperiod föregående år då
det inträffat 158 brott.
Det är en rejäl ökning.

Inbrott och försök till
inbrott i villa/radhus har skett i 170 fall.

Inbrott och försök till
inbrott i lägenhet har inträffat i 63 fall.

Nu närmar sig våren och innan
dess påsken. Albin vill påminna om att använda oss av Grannsamverkan för att få
våra bostäder att uppfattas som bebodda.

Vi kommer även att byta till sommarhjul
snart.
Viktigt då är att inte lämna bilhjul utan uppsikt.

Polisen vet sedan tidigare
att anmälningsflödet stegras drastiskt på vårsidan.

Ha det så bra hälsar:

Albin NäverbergNy bro över Stäketsundet

ÖVRIGT Posted on Tue, February 21, 2017 15:16:30

Trafikverket avser bygga ny bro söder om befintlig bro i läge för den f.d. järnvägsbron. Bron förses med nytt ledverk. Väg 841 får nya anslutningar till bron.
Exakt läge för bro och anslutande vägar är ännu inte bestämt. Projektering pågår.

Den nya bron byggs med bredare körfält och med gång- och cykelbana.
Breddning av bron medför att spännvidden på svängspannet behöver ökas.
Med bro i nytt läge möjliggörs att farleden är öppen för all båttrafik under produktionstiden.
Bron kommer byggas med tillräckligt avstånd till befintlig bro för att möjliggöra detta

Länk till hela samrådsunderlaget klicka här:Planering av ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden inklusive trafikplatser

NYHETER Posted on Tue, February 21, 2017 15:11:46

Så här förbättras Rotebroleden inklusive de två trafikplatserna

Väg 267 Rotebroleden

Hela sträckan mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om till två körfält i varje riktning
Ny trafikplats vid väg 850 Mälarvägen
Ny planskild trafiklösning vid Överby
Sammanhängande gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager där gång- och cykelvägen passerar Rotebroleden
Nya bullerskydd som vallar och/eller skärmar
Belysning utmed hela sträckan
Viltpassager för stora och små djur, bland annat en ny viltbro och en ny viltport

Trafikplats Stäket vid E18

Nya på- och avfartsramper för trafik mellan E18 och Rotebroleden
Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) vid av- och påfartsramper från E18 som ansluter till Rotebroleden
Nya busshållplatser
Ny gångport samt bro för gående och cyklister, under och över av- och påfartsramperna

Trafikplats Rotebro vid E4

Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
Ombyggnad av avfartsramper från E4

Arkeologisk undersökning

Under våren 2017 kommer projekt Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro att återuppta de arkeologiska åtgärderna. Den arkeologiska undersökningen är det tredje och sista steget efter den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen som gjorts under planeringsskedet av projektet. Ett krav är att marken är snö- och tjälfri och därför räknar vi med att börja undersökningarna under andra halvan av april.
En arkeologisk undersökning genomförs när man i samband med ett byggprojekt inte kan undvika en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen.

Länsstyrelsen kan också kräva att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis artiklar, utställningar och föredrag. Framför allt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

Trafikverkets byggdagbok

På nedanstående länk finner ni Trafikverkets byggdagbok över arbetet med Rotebroleden.

Klicka härNu är vi 73.000 Järfällabor

INFO IFRÅN KOMMUNEN Posted on Tue, April 19, 2016 14:52:19

Järfälla växer! Vid månadsskiftet mars/april passerade vi
73 000 invånare.

Den 26 mars bodde det 73 023 invånare i Järfälla.
Det bor 335 fler män än kvinnor i kommunen.

110 000 Järfällabor år 2030
Järfälla pekas ut som en av de snabbast växande kommunerna i landet de närmsta tio åren. År 2030 är vi runt 110 000 Järfällabor.

– Vi bygger en helt ny stad med plats för 18 000 nya bostäder, tusentals arbetsplatser och tunnelbana. I Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö växer vi också så det knakar. Om 15 år har vi 30 000 nya invånare, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Senast Järfälla växte i den här takten var på 1960-talet, då befolkningen ökade med 30 000 invånare på tio år.

Kommunlänk:E.ON vill informera om kommande arbete i Stäketsundet

NYHETER Posted on Tue, April 19, 2016 14:45:16

Just nu lägger E.ON, tillsammans med Ragn-Sells, grunden till en av Nordeuropas
modernaste anläggningar för materialåtervinning och energiproduktion, på Högby-torp i Upplands-Bro kommun.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av den nya fjärrvärmeproduktionen kommer E.ON att koppla ihop tre befintliga fjärrvärmenät: Bro, Kungsängen och Järfälla. I samband med detta kommer E.ON att behöva utföra arbete i Stäketsundet.

Fjärrvärmeledningens placering blir vid Järfälla kommuns båtramp, mellan järnvägsbron och Enköpingsvägen. Ledningen går kortaste vägen över sundet mot Stäketön.

För mer information klicka på länken nedan.

E.ON informationÅrsmöte 2016

NYHETER Posted on Fri, February 26, 2016 09:18:08

Stäkets FastighetsägareFörening håller årsmöte.

Den 20 april klockan 19:00 i Bygdegården Wilhelm Boys väg 21.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar vill vi erbjuda er möjligheten att komma med förslag på frågor som ni tycker att föreningen bör driva.

Länk till dagordning: Dagordning

Varmt välkomna
// StyrelsenNy bro planeras över Almarestäket

NYHETER Posted on Sun, February 21, 2016 18:52:47


Den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket vid Stäket, på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun ska ersättas med en ny öppningsbar bro.

Den bro som nu är på plats har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut då det finns risk för funktionsfel på den rörliga bron.

Farleden trafikerades 2008 av cirka 2 procent nyttotrafik och 98 procent fritidstrafik, inga nyare siffror finns men uppskattas vara desamma idag.

Väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn varav 145 är tunga fordon. Det regionala cykelstråket Kungsängenstråket passerar över bron, men cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på en cirka en meter bred trottoar på södra sidan, medan både trottoar och cykelbana saknas på den norra sidan.

Mellan 4 000 och 15 000 pendlare rör sig i denna relation idag och med en förbättrad infrastruktur för cyklister finns det stor potential att öka cykelandelen och minska bilåkandet.

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgörs bron som en del av omledningsvägnätet.

När den nya bron står färdig så kommer bärigheten att vara höjd. Trafiksäkerheten för fordonsförare och oskyddade trafikanter kommer att höjas genom att bron breddas till två körfält för motortrafik samt att en dubbelriktad gång- och cykelbana inrättas på brons södra sida.

Trafikverket noterar man att de tittar på ett alternativ att placera den nya bron där det gamla brofästet ifrån järnvägen finns idag.

Detta för att möjliggöra byggnationen av en ny bro utan att behöva stänga av biltrafiken över befintlig bro. ( Se bifogad bild ifrån Trafikverket)

Länk till trafikverkets samrådsunderlag genom att klicka på rubriken nedan.

Samrådsunderlag väg 841« PreviousNext »